10 voorstellen Open VLD: meer preventie, minder bureaucratie, meer dagziekenhuis…

Open VLD stelt vast dat de focus binnen onze gezondheidszorg bijna volledig op ziektebehandeling ligt. Er bestaat  daarbij een gebrek aan erkenning voor de diversiteit in zorgbehoeften. Bureaucratische hindernissen staan soms broodnodige innovatie in de weg.  De liberalen willen een langetermijnvisie voor de eerste lijn en een rechtvaardiger verloning van artsen-specialisten. In deze verkiezingsreeks krijgt nu Open VLD het woord.

“Wij streven naar een gezondheidszorgsysteem dat prioriteit geeft aan preventie. Een systeem dat gelijke toegang tot snelle en accurate diagnoses biedt, en een inclusieve aanpak hanteert die ook de verschillen in ziektesymptomen tussen mannen en vrouwen erkent. Zo werken we aan een toekomstgerichte gezondheidszorg met een sterke focus op preventie, innovatie, en het welzijn van zowel lichaam als geest.”

1 – Preventie, het sleutelbegrip…

…door een hogere vaccinatiegraad, via deelname aan bevolkingsonderzoeken, door te investeren in een gezonde levensstijl via geïntegreerde programma’s op maat, door te streven naar een rookvrije generatie en door de strijd tegen alcoholmisbruik. Op lokaal vlak zorgt de Zorgraad voor de organisatie van preventie (bevolkingsonderzoeken, vaccinatiecampagnes…) om in overleg te komen tot een gedragen plan om in het bijzonder kwetsbare groepen te bereiken.

“We actualiseren het interfederaal kankerplan om meer gelijke tred te houden met de innovatieve behandelingen. Binnen de gezondheidszorg moeten we middelen verschuiven naar preventie en screening. Met evaluatie van  leeftijdsfactoren, bijvoorbeeld voor darmkankers. Data kunnen het preventiebeleid gerichter en effectiever maken. Inbreuken op het reclameverbod op tabaksproducten worden strenger aangepakt. Genetische screening versterken en patiënten beter informeren over de mogelijkheden qua voortplanting om zo het doorgeven van bepaalde mutaties te vermijden.”

2 - Vroegdetectie

De burger heeft recht op een snellere en juiste diagnose door vroegdetectietesten en point of care-testen toegankelijker te maken voor meer gezondheidszorgberoepen. Dat mits wetenschappelijke onderbouwdheid en de nodige opleiding, menen de liberalen. “Naar een digitaal diagnose-instrument om huisartsen te ondersteunen om weesziekten sneller te herkennen.”

“We investeren in onderzoek naar hoe zorgverstrekkers ondersteund kunnen worden in het herkennen van ziektesymptomen bij vrouwen en vragen dat in klinische proeven voor geneesmiddelen voldoende vrouwen aanwezig zijn.”

“We zetten in op seksuele gezondheid via een nieuwe preventiecampagne over ongewenste zwangerschappen en condoomgebruik om SOA’s te voorkomen, en versterken vroegdetectie van HIV bij kwetsbare groepen om vervolgens de toegang tot PrEP en PEP te garanderen.” 

“Beleid op maat voor suïcidepreventie in nauwe samenwerking met de eerstelijnszorg en ziekenhuizen. Het Vlaams Expertisecentrum Suïcidepreventie (VLESP) kan hier coördineren.”  

3 - Cannabis uit de strafwet en uit de illegaliteit

“We kijken naar het Canadees model. Daar wordt het gebruik door meerderjarigen toegelaten. De productie, distributie en verkoop wordt door de overheid gereguleerd en gecontroleerd. Wel belangrijk: de overheid moet investeren in preventie, ontrading en zorg. Harddrugs blijven wel illegaal, maar tegelijkertijd zetten we daar in op harm reduction, zoals het laten testen van drugs.”

4 - Een (peri)menopauze-beleid…

…om het welzijn en de positie van de vrouwen op de arbeidsmarkt te versterken. “(Peri)menopauze vormt het tweede glazen plafond voor vrouwen. We zetten deze problematiek dan ook op de kaart en reiken oplossingen aan. Dat gaat van vroegtijdige detectie, werkomstandigheden op maat en sensibilisatie richting het brede publiek, (huis)artsen, preventiediensten, HR-diensten, enzovoorts.”

5 – Complexe ingrepen verder centraliseren, evenwichtiger verloning specialisten

“Complexe ingrepen verder centraliseren en innovatie en ondernemerschap stimuleren - onder meer door te kijken naar nieuwe zorgmodellen en zorgorganisatie binnen het ziekenhuis.”

“Zoeken naar een nieuw evenwicht in de nomenclatuur tussen de disciplines zodat een meer rechtvaardige verloning van artsen-specialisten ontstaat. Indien wetenschappelijk verantwoord, worden het aantal behandelingen in een dagziekenhuis verhoogd en moet thuishospitalisatie en thuisverpleging alle ruimte krijgen.”

"Voor de Vlaamse revalidatieziekenhuizen wordt een nieuwe regelgeving uitgewerkt.”

6 – Correct geneesmiddelengebruik door correct voorschrijfgedrag

“Overconsumptie kan mensen ook ziek maken. Daarom gaan we onder meer artsen ondersteunen met de nieuwste technologie om te komen tot een correct voorschrijfgedrag, zetten we verder in op therapietrouw, en stemmen we de grootte van verpakkingen van geneesmiddelen af op de normale behandelingsduur.“ 

“Afspreken met de geneesmiddelenindustrie in een Europese context om de ontwikkeling en productie van strategische geneesmiddelen en actieve bestanddelen terug naar Europa te halen. Daarom pleiten we op Europees vlak voor een Critical Medicine Act. Een correcte prijs voor een geneesmiddel is belangrijk, maar dwanglicenties zijn daarvoor niet de oplossing.”

7 – Besparen op overhead, administraties samenvoegen

“Misbruiken, ondoelmatige zorg, en te veel structuren slorpen middelen op die beter rechtstreeks de patiënt ten goede komen. Administraties samenvoegen en zo besparen op overhead, inzetten op interdisciplinaire besparingsvoorstellen. De financiering van de ziekenfondsen afstemmen op hun profilering als gezondheidsfondsen.“

8 – Personeelstekort: bekwaam is bevoegd, numerus fixus op de schop

De nood aan zorgpersoneel is nijpend. Daarom is het essentieel om in te zetten op medische technologie, aantrekken van zij-instromers en studenten, en te kijken naar taakverschuivingen tussen artsen en verpleegkundigen, en tussen verpleegkundigen en zorgkundigen. We gaan daarbij uit van het principe “bekwaam is bevoegd”. 

“Het aanbod van huisartsen en tandartsen in Vlaanderen wordt op niveau van de zorgregio’s in kaart gebracht zodat we een goed beeld hebben van de tekorten. De numerus fixus bij de toegang van de opleiding geneeskunde moet op de schop.”

9 – Geen gratis gezondheidszorg, wel gerichte terugbetaling

Voor de eerstelijnszorgverlening wordt een langetermijnvisie en -financiering uitgewerkt. “Eerder dan te gaan voor gratis gezondheidszorg willen wij gezondheidskosten dekken die tot nog toe niet of onvoldoende werden terugbetaald zoals diagnostiek geestelijke gezondheidsproblemen en van leerstoornissen bij kinderen en volwassenen, en opname in de maximumfactuur van de verblijfskosten in een psychiatrisch ziekenhuis na 1 jaar. De verhoogde tegemoetkoming blijft, maar enkel voor mensen die het echt nodig hebben.” 

10 – Toegang tot databank zorgvolmachten

“De medische en zorgsector gedeeltelijke toegang geven tot de databank zorgvolmachten. Als een patiënt zorgaspecten liet opnemen in de zorgvolmacht, moet de sector diehui kunnen consulteren om zo de gepaste communicatie te kunnen voeren met de naasten van de patiënt."

> 10 voorstellen cd&v: efficiëntiewinsten, minder administratie, artsen mee in ziekenhuisbestuur

> 10 voorstellen Vooruit: New Deal verder uitbouwen, geen villageneeskunde, supplementen uitfaseren

> 10 voorstellen Groen: minder adminstratie, meer toegankelijkheid, einde wachtlijsten

> 10 voorstellen PVDA/PTB: einde quota, één minister Volksgezondheid, 100 gezondheidsdistricten

 

 

U wil op dit artikel reageren ?

Toegang tot alle functionaliteiten is gereserveerd voor professionele zorgverleners.

Indien u een professionele zorgverlener bent, dient u zich aan te melden of u gratis te registreren om volledige toegang te krijgen tot deze inhoud.
Bent u journalist of wenst u ons te informeren, schrijf ons dan op redactie@rmnet.be.