Directe/indirecte kosten: ontwerp KB gepubliceerd

Het ontwerp KB van 12 juli 2023 over de aanrekening en evaluatie van de kosten op de centraal geïnde honoraria (artikel 155, § 3 van de wet op de ziekenhuizen), verscheen op 9 oktober in Het Staatsblad. Het gaat in op 1 januari 2024 en schept de context voor het samenspel tussen ziekenhuismanagement en de medische raad wat de aanrekening betreft van directe en indirecte kosten.

Het ontwerp regelt een aantal concrete voorwaarden in vier punten.

1 – het mag alleen gaan over daadwerkelijk aangegane kosten. Zijn de kosten al vergoed door het Budget Financiële Middelen (BFM), dan kunnen ze niet worden doorgerekend aan de artsen. Logisch, anders zou het management twee keer langs de kassa passeren. Deze bepaling geldt ook voor kosten die sinds de zesde staatshervorming op het vlak van de regio’s zitten. Keerzijde van de medaille is dat medische prestaties van artsen die niet in het BFM zitten, wel aan de artsen kunnen worden doorgerekend. Denk bijvoorbeeld aan kosten buiten de context van het ziekenhuisverblijf of een daghospitalisatie.

2 – strakke controle en transparantie van de aanrekeningswijze, met een duidelijke link tussen de aangerekende kosten en de toegepaste inhoudingen - al dan niet in percenten uitgedrukt. De ziekenhuismanager moet een aantal gegevens aan de medische raad overmaken zodat die met kennis van zaken kan instemmen (jaarlijks binnen de drie maanden die volgen op de algemene vergadering die het boekjaar afsluit). Desgevallend kan de medische raad bijkomende relevante financiële en boekhoudkundige gegevens opvragen via een gemotiveerd verzoek aan de beheerder. Die laatste geeft ook toelichting binnen de Financiële Commissie van het ziekenhuis of eventueel binnen het Permanent Overlegcomité van het ziekenhuis.

Dat alles vergt wel de nodige zin voor pragmatisme, zeker inzake indirecte kosten. Dat is nu al het geval in vele ziekenhuizen maar het principe wordt nu verankerd.

Belangrijk ook: tussen de beheerder en de medische raad kan bij het vaststellen van de tarieven indien wenselijk een financiële solidariteit tussen de medische specialismen worden georganiseerd.

3 - de evolutie van de aangerekende percentages wordt periodiek opgevolgd. Bij iedere wijziging va de toegepaste percentages moet het management jaarlijks de noodzakelijke verantwoording aan de medische raad verstrekken. Wie de centraal geïnde honoraria niet toepast volgens de wet, kan worden gesanctioneerd.

4 – In het licht van de fundamentele nomenclatuurhervorming zullen de bepalingen over de inhoud en de aanwending van de honoraria (kostengedeelte) moeten worden geactualiseerd.

Dit ontwerp KB wordt nog onderworpen aan het advies van de Nationale Paritaire Commissie Artsen-Ziekenhuizen.

 

U wil op dit artikel reageren ?

Toegang tot alle functionaliteiten is gereserveerd voor professionele zorgverleners.

Indien u een professionele zorgverlener bent, dient u zich aan te melden of u gratis te registreren om volledige toegang te krijgen tot deze inhoud.
Bent u journalist of wenst u ons te informeren, schrijf ons dan op redactie@rmnet.be.