KB bevriezing supplementen en afdrachten gepubliceerd

Het Koninklijk Besluit van 11 juli dat een bevriezing bepaalt van de ereloonsupplementen en afdrachten, is vandaag gepubliceerd in Het Staatsblad. Het KB gaat terug op een collectieve overeenkomst van 12 mei 2022 binnen de Nationale Paritaire Commissie Artsen-Ziekenhuizen (NPCAZ).

De Collectieve Overeenkomst uit 2022 stipuleerde al dat de bevriezing verlengd werd tot en met 31 december 2023.

In het KB wordt de context van de beslissing geschetst. De Commissie moet intussen een en ander evalueren. Meer bepaald:

  • de wijze waarop in 2022 en 2023 de indexering van het budget van de financiële middelen (BFM) van de ziekenhuizen met inbegrip van de B4-conventies, alsook van de Riziv-conventies en van honoraria wordt verzekerd;
  • de verleende tussenkomsten qua energiekostenmanagement met inbegrip van de toegepaste indexering;
  • de compenserende maatregelen bij de afbouw van de ereloonsupplementen om de continuïteit van de ziekenhuisactiviteiten te waarborgen;
  • de initiatieven die worden voorzien om een verschuiving van de ereloonsupplementen te vermijden voor ziekenhuisactiviteiten naar de ambulante sector.

De NCPAZ drukt alvast zijn appreciatie uit voor de reeds genomen initiatieven door de minister, maar onderstreept  tegelijkertijd dat er nog belangrijke stappen dte zetten zijn, onder meer voor de energiekosten en het tegengaan van een shift naar de ambulante sector.

Sereen klimaat
Hoewel de evaluatie van de genomen maatregelen tijdens de periode van de `standstill' die het afgelopen jaar van kracht is geweest, niet eenduidig positief is, erkennen de banken op de NCPAZ het belang om de collectieve overeenkomst tot eind december 2023 te verlengen om zo een sereen klimaat te creëren waarin verdere discussies kunnen plaatsvinden over ereloonsupplementen en afdrachten binnen de context van de hervorming van de ziekenhuisfinanciering.
Men zal immers verder een harmonisatie van de regeling inzake ereloonsupplementen bediscussiëren met een gelijke toepassing over heel het land, inclusief de nodige compensatiemaatregelen om het financieel evenwicht van de ziekenhuizen niet in het gedrang te brengen, heet het. Met aandacht voor ereloonsupplementen zowel op ambulante prestaties als op ziekenhuisverstrekkingen.

Cijfermatige analyse van IMA
Als basis voor een verdere analyse wordt onder meer het Intermutualistisch Agentschap (IMA) ingeschakeld. Dat zal  geanomiseerd de meest recente gegevens aanleveren per ziekenhuis. Denk onder meer aan het maximumpercentage ereloonsupplementen per ziekenhuis, en het reëel bedrag aan ereloonsupplementen, zowel in functie van het aantal verblijven waarvoor men ereloonsupplementen kan aanrekenen als ten opzichte van de totale omzet aan honoraria.
Op basis van onder meer deze elementen zal de ad hoc overleggroep eind september 2023 een verslag uitbrengen, heet het nog. Dat moment is dus aangebroken.

Het belette de minister niet om voordien al met cijfers te komen aanzetten, wat het Kartel de opmerking ontlokte dat 'de minister voor zijn beurt sprak'. Een kwaal waaraan minister Vandenbroucke zich wel meer bezondigt, zie recent de affaire van de griepvaccinatie door de apotheker. Die vaccinatie zou ingaan op 1 oktober volgens Vandenbroucke, maar ze is op zijn minst vertraagd door het parlement.

> "De minister spreekt voor zijn beurt" (Kartel)

U wil op dit artikel reageren ?

Toegang tot alle functionaliteiten is gereserveerd voor professionele zorgverleners.

Indien u een professionele zorgverlener bent, dient u zich aan te melden of u gratis te registreren om volledige toegang te krijgen tot deze inhoud.
Bent u journalist of wenst u ons te informeren, schrijf ons dan op redactie@rmnet.be.