Reconstructie van de Brusselse ziekenhuizen: “Het budget is ontoereikend om de daadwerkelijke noden te dekken”

Gibbis is van plan de volgende Brusselse regering te vragen om de nodige middelen vrij te maken zodat het Bouwplan 2024-2029 een echte hefboom wordt voor de toekomstige ontwikkeling van de ziekenhuissector in Brussel.

“We zijn verheugd dat het Brussels Parlement de ordonnantie betreffende de financiering van de infrastructuur van ziekenhuizen en psychiatrische verzorgingstehuizen heeft goedgekeurd. Cocom beschikt nu over een eigen financieringssysteem", legt Dieter Goemaere, directeur Algemene Ziekenhuizen bij Gibbis, uit.

Tijdens de 6e staatshervorming in 2014 werd de verantwoordelijkheid voor de financiering van de infrastructuur gecommunautariseerd. “De oude situatie, waarbij de FOD Volksgezondheid de subsidies berekende die via het BMF aan de Brusselse ziekenhuizen moesten worden vereffend, was op lange termijn niet houdbaar, evenmin als de financiering a posteriori, met een vertraging van 8 jaar tussen de voltooiing van de werken en de afrekening.” Dieter Goemaere is verheugd dat dit nieuwe financieringssysteem in nauwe samenwerking met de Brusselse ziekenhuizen en Gibbis is ontwikkeld. “Een mooi voorbeeld van hoe samenwerking tussen de sector en haar overheden kan resulteren in een voorstel dat gesteund wordt,” merkt de expert op.

Strategische visie
In vergelijking met het nieuwe Waalse financieringssysteem wijst Dieter Goemaere erop dat het Brusselse systeem gebaseerd is op een langetermijnvisie van tien jaar. Elk ziekenhuis moet in zijn bouwplan de strategische prioriteiten van de overheid respecteren. “Voor het onderhoud moeten ze een vijfjarenplan ontwikkelen om ervoor te zorgen dat de infrastructuur goed wordt onderhouden”, aldus Dieter Goemaere. Een ander voordeel van het Brusselse model is dat “wat de voorspelbaarheid betreft, de vereffening niet gekoppeld is aan de activiteit, zoals het geval is in Wallonië, en dat de vereffening gespreid wordt over 20 jaar, wat een redelijke periode is.

Er zullen ook geen herzieningen achteraf meer zijn. Hoe zit het met de ter beschikking gestelde middelen? Zijn die toereikend? “Het College heeft de nieuwe ordonnantie gelanceerd binnen het huidige budgettaire kader, dat bijna volledig is toegewezen aan verplichtingen uit het verleden. Er zijn dus zeer weinig middelen over om nieuwe initiatieven te financieren, wat onhoudbaar is. De beschikbare budgetten bedragen 75 miljoen euro aan schenkingen en 20 miljoen euro aan door de Cocom vrijgemaakte middelen. 85% van dit budget dekt verplichtingen uit het verleden!

“In het huidige budgettaire kader beschikt de Cocom over een investeringscapaciteit van iets meer dan 100 miljoen euro voor het eerste vijfjarenplan. Wallonië daarentegen heeft zijn Bouwplan 2024-2029 vrijgegeven voor een bedrag van 1,8 miljard euro exclusief btw", aldus Dieter Goemaere.

“Onze federatie heeft eind 2020 een enquête uitgevoerd om een eerste schatting te maken van de behoefte aan een nieuw bouwplan voor de Cocom-instellingen. Op dat moment konden we de behoefte aan een eerste bouwplan voor 5 jaar al schatten op minimaal 350 miljoen euro, en dan hebben we de eventuele volledige heraanleg van een ziekenhuissite, die op zich al meer dan dat bedrag zou kosten, nog niet eens meegerekend. En we weten hoe de prijzen zijn veranderd.

“We vragen de toekomstige regering om de nodige middelen ter beschikking te stellen om ervoor te zorgen dat dit bouwplan een echte hefboom wordt voor de toekomstige ontwikkeling van de ziekenhuissector in Brussel, rekening houdend met de prioriteiten van het Geïntegreerd welzijns- en gezondheidsplan”, benadrukt de directeur algemene ziekenhuizen van Gibbis.

“Het is in elk geval niet realistisch om te verwachten dat we de toekomstige behoeften kunnen dekken met het bestaande budget. Deze behoefte zal duidelijker worden na de lancering van de projectoproep, waarin de strategische plannen van de ziekenhuizen en de bijbehorende behoeften voor de komende 10 jaar zullen worden gespecificeerd,” besluit hij.

U wil op dit artikel reageren ?

Toegang tot alle functionaliteiten is gereserveerd voor professionele zorgverleners.

Indien u een professionele zorgverlener bent, dient u zich aan te melden of u gratis te registreren om volledige toegang te krijgen tot deze inhoud.
Bent u journalist of wenst u ons te informeren, schrijf ons dan op redactie@rmnet.be.

Laatste reacties

  • Jp SANSEN

    30 mei 2024

    La Cocom, une stucture qui n'existe pas légalement. ... Bruxelles et les dettes financières?