Wetsvoorstel besparingen klinische biologie in de Kamer

Vandaag staat in de Kamer een stemming op het programma over een wetsvoorstel van minister Vandenbroucke. Dat verbiedt onder meer dat klinische labs administratieve kosten aanrekenen aan de patiënt. Met de opbrengst van de besparing (naar schatting 223 miljoen) wil Vandenbroucke voor een stuk de artsenhonoraria gelijktrekken én zijn hervormingsplannen ondersteunen.

Gevoelige dossiers worden vaak net voor de vakantie afgerond. Zo ook met de laatste vergadering van het Verzekeringscomité in juli, net voor het parlementair reces. Toen besliste men om de verlaging van de honoraria (met 15%) door te voeren, zowel op fee-for-service basis als voor alle prestaties klinische biologie. Toen al liet men uitschijnen dat die maatregel pas werkelijkheid werd als de regeling voor het opnieuw toewijzen van de bedragen aan artsen en ziekenhuizen klaar was. Met andere woorden: er bestond toen al een link met de onderhandelingen over de nomenclatuur- en ziekenhuishervormingen.

Concreet komt het voorstel er ook op neer dat vanaf volgend jaar de labs geen administratieve kosten meer mogen doorrekenen aan de patiënt. Dat om te vermijden dat de besparingen in de sector worden doorgeschoven naar de patiënt. 

Eerder al had de minster verwezen naar analyses "waaruit blijkt dat er een niet onaanzienlijke marge bestaat die wordt aangewend om niet-laboratoriumkosten binnen de ziekenhuizen te financieren. Om redenen van transparantie en het doelmatig gebruik van de middelen is het wenselijk dat deze kosten op een meer rechtstreekse wijze worden gefinancierd."

Directe/indirecte kosten

Waarmee meteen ook de link is gelegd naar het recent gepubliceerde KB over de directe en indirecte kosten dat op 9 oktober gepubliceerd werd. De nieuwe regeling, die ingaat op 1 januari 2024, schept de context voor het samenspel tussen ziekenhuismanagement en de medische raad wat de aanrekening betreft van directe en indirecte kosten. Het legt die vast in vier kernpunten, een soort keurslijf om te vermijden dat men hier nog buiten de lijntjes kleurt. Tegelijk wordt zo de fel gevraagde transparantie nagestreefd.

Terug naar de klinische labs. Tot nu bestaat er nog een 'grijze zone' waarbinnen de labs administratieve kosten kunnen doorrekenen in de factuur, al kan dat in principe niet (meer). Idem dito voor sommige supplementen die de patiënt gepresenteerd kreeg zonder dat hij daarvan vooraf op de hoogte werd gesteld.

Volgens De Standaard zou door deze ingreep een bedrag vrijkomen van naar schatting 223 miljoen. Van dat bedrag kan dan weer wat afgenomen worden ter ondersteuning van de ziekenhuishervorming en de her­ziening van de artsenlonen. Een hervorming loopt allicht wat vlotter als je hier en daar wat kunt masseren en compenseren met een reservepotje.

Naast de 23 miljoen voor de specialisten die de minister daarvoor gebruikt via de besparing in de klinische biologie, zou eenzelfde bedrag overigens geheroriënteerd worden naar de huisartsen. Nog een deel zou bestemd zijn om het budget financiële middelen transparanter te maken en de pil voor de ziekenhuizen na de opeenvolgende crisissen te vergulden.

Of de onduidelijke spiraal van afdrachten en supplementen daardoor kan worden teruggedrongen en er meer klaarheid komt in het hele financieringssysteem, blijft vooralsnog een open vraag. Zeker omdat men intussen ook rekening moet houden met de aanloop naar een nieuw akkoord, wat sowieso gespannen zenuwen oplevert bij alle partijen.

> Vrijwel volledig verbod op toeslagen klinische biologie

> KB directe/indirecte kosten gepubliceerd

U wil op dit artikel reageren ?

Toegang tot alle functionaliteiten is gereserveerd voor professionele zorgverleners.

Indien u een professionele zorgverlener bent, dient u zich aan te melden of u gratis te registreren om volledige toegang te krijgen tot deze inhoud.
Bent u journalist of wenst u ons te informeren, schrijf ons dan op redactie@rmnet.be.