H. Hartziekenhuis Mol haalt subsidie van 40 miljoen euro binnen voor (ver)nieuwbouw 

Het ziekenhuis van Mol kreeg van Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin Hilde Crevits het fiat van zijn investeringsdossier om een aantal oude gebouwen op de huidige campus snel te vervangen. Het gaat om de toekenning van een strategisch forfait gedurende een langere periode, van het Vlaams Infrastructuurfonds voor Persoonsgebonden Aangelegenheden (VIPA) voor belangrijke werkzaamheden. Het steunbedrag heeft een waarde van 40 miljoen euro. 

Vooral het ‘wisselpaviljoen’, een tijdelijke constructie uit 1997 gelegen aan de Heldenstraat, is dringend aan vervanging toe. In dat gebouw zijn naast het (internistisch en geriatrisch) dagziekenhuis ook de dienst psychologie, de obesitaskliniek en de raadpleging pediatrie voorzien, samen met de HR-afdeling. Deze afdelingen zullen worden ondergebracht in een volledig nieuw gebouw, deels langs en achter het nieuwe consultatiegebouw van 2017. 

“Het zorgstrategisch plan van het Ziekenhuisnetwerk Kempen voorziet dat de ziekenhuizen in Mol en in Geel op middellange termijn één nieuwe locatie krijgen voor een gezamenlijk nieuwbouwproject. In afwachting dient het ziekenhuis van Mol in duurzame aanpassingen te voorzien om een reeks precaire toestanden de wereld uit te helpen. Die plannen voor een duurzame nieuwbouw zijn nu concreet. Vanuit Vlaanderen geven we financiële steun voor de realisatie van dergelijke belangrijke projecten, die de patiënten en het personeel ten goede komen", zegt Hilde Crevits 

Recordtempo bij het uitwerken van de aanvraag 

Bij het aantreden van de nieuwe algemene directie – in volle coronacrisis – werd in de loop van 2022 een eerste maal een aanvraag ingediend bij de Vlaamse overheid om subsidies te bekomen in het kader van de toen nog geldende regeling rond ‘precaire infrastructuur’. Verschillende onderdelen van het ziekenhuis kwamen daarvoor in aanmerking en een eerste plan werd nog voor het einde van 2022 ingediend. 

Tijdens dat lopende traject werd de regelgeving hieromtrent echter bijgestuurd en hoorde de subsidieaanvraag te passen in het ‘zorgstrategisch plan’ van de regio Turnhoutse Kempen. Daarom diende eerst dat plan te worden afgewerkt en werden de oorspronkelijke (reeds ingediende) plannen later flink aangepast. Er werd daarbij zorgvuldig over gewaakt om zoveel mogelijk aan de noden van het ziekenhuis tegemoet te komen en tegelijkertijd naadloos aan te sluiten bij de toekomstplannen van het ziekenhuis op lange termijn, in het totaalplan voor de streek.

Het nieuwe plan werd, in aansluiting op de goedkeuring van het RZSP (Regionaal Zorgstrategisch Plan) en in overleg met de overheid, in 2023 gerealiseerd en opnieuw ingediend bij de overheid. Het ziekenhuis legt de nadruk op een goede samenwerking met de Vlaamse administratie, die hoge eisen stelde maar veel begrip toonde voor de huidige noden en samen met het ziekenhuis de toekomst mee wilde helpen veiligstellen. 

‘Onze directie heeft de voorbije jaren hard gewerkt om een totaalconcept uit te werken dat niet alleen een directe oplossing voor de huidige noden zou bieden, maar dat vooral ook een bestemming zou kunnen krijgen als er een nieuwe eenheidscampus voor het ziekenhuis Mol-Geel zou komen’, zegt Ivo Jacobs, CEO van het ziekenhuis. ‘Een voortdurend overleg met de Vlaamse overheid en goede ondersteuning van deskundige architecten, hebben dan ook tot een vernieuwend gebouw geleid. Hier bovenop heeft de goede verstandhouding en samenwerking met het artsenkorps een enorme interne synergie gecreëerd. Het is fijn dat de Vlaamse overheid ons nu beloont voor dat harde werk’. 

Uitstekende samenwerking met de artsen loont 

Eenmaal alle noden en mogelijke oplossingen goed in kaart werden gebracht, kon het ziekenhuis rekenen op een erg constructieve dialoog en samenwerking met de artsen. Al snel kwam er een akkoord tussen ziekenhuis en artsen en werd de opportuniteit van een nieuwbouw aangegrepen om ook de voortdurend bestaande nood aan moderne consultatieruimten te lenigen. Een principiële financiële overeenkomst met de artsen – die zo fors mee investeren in het gebouw – liet van bij het begin toe om de plannen ruimer te zien. 

In de nieuwbouw, waarin een nieuwe keuken, internistisch, oncologisch en geriatrisch dagziekenhuis, een pijnkliniek en ook een stuk administratie voorzien zijn, is er dankzij die samenwerking ook plaats gemaakt voor een groot aantal raadplegingen, die eveneens mee kunnen verhuizen.

De ruimte die zo vrij komt in de rest van het ziekenhuis laat dan weer toe om nieuwe kleedkamers voor de medewerkers, een uitbreiding van het operatiekwartier, de dienst radiologie, de spoedgevallendienst en ook een nieuwe dienst nucleaire geneeskunde te voorzien. Op die manier worden heel wat ‘precaire’ situaties in de huidige (verouderde) infrastructuur opgelost en is de bestaande campus ‘future proof’. 

‘We hebben als artsen van bij het begin de noodzaak maar zeker ook de opportuniteit gezien die een nieuwbouw voor onze campus zou kunnen betekenen’, zegt Tessa Dieudonné, voorzitter van de Medische Raad. ‘Vanaf stap één werd het artsenkorps betrokken bij de plannen en konden artsen mee aan het stuur zitten. Dat heeft geleid tot een groot onderling begrip en de bereidheid om bij te dragen aan dit plan. Over de verschillende generaties artsen heen werd zo snel tot een consensus gekomen. Die eendracht en het begrip voor elkaar vormden de noodzakelijke basis voor dit succes.’ 

Doordacht totaalconcept voor de toekomst 

Intussen heeft ook het integratieplan tussen de ziekenhuizen van Mol en Geel verder vorm gekregen. Die integratie  moet uiteindelijk resulteren in een nieuwe campus voor beide ziekenhuizen. Omdat die nieuwbouw in het beste geval gerealiseerd zal zijn in 2040, hebben de besturen van beide ziekenhuizen de noodzakelijke (ver)nieuwbouw op de huidige campus Mol van bij het begin mee ondersteund. Naast een onmiddellijke tegemoetkoming aan de huidige infrastructuurnood, zal de nieuwbouw immers ook naadloos passen in een langetermijnvisie. 

Het ziekenhuis van Mol – en dan voornamelijk de nieuwe gebouwen – wordt in die langetermijnvisie dan ook omgetoverd tot een belangrijk ambulant ‘zorgcentrum’ voor de hele regio. Samen met een nieuwe centrale (ziekenhuis)campus in de gemeente Geel, zorgt dat zorgcentrum in Mol zo voor een optimale dienstverlening aan de inwoners in en rond Geel en Mol. De gebouwen zijn zodanig geconcipieerd dat ze later ook kunnen dienen in dat ‘zorgcentrum’. Dat concept zal de komende jaren inhoudelijk verder worden uitgewerkt, in nauwe samenwerking met alle zorgverleners van de ziekenhuizen en eerstelijnszones, huisartsen en woonzorgcentra van Geel en Mol. 

Met de nieuwbouw in Mol wordt de facto ook de eerste steen gelegd van een totaalconcept voor de regio. 

‘Dit plan is een mooi voorbeeld van hoe samenwerking tussen de verschillende geledingen van het ziekenhuis het mogelijk maakt om iets fantastisch te realiseren’, zegt Eddy Jennen, voorzitter van het ziekenhuis. 

Realisatie van de nieuwbouw vanaf 2025 

Nu de subsidietoekenning een feit is, breekt er een drukke tijd aan van overleg met de buren en overheden, bouwvergunningen, lastenboeken opstellen, plannen uitwerken en offertes bekijken. De directie en het bestuur willen de rest van 2024 gebruiken om hier snel werk van te maken. Zo zullen de eerste bouwkranen in 2025 rond het ziekenhuis verschijnen en de gebouwen, hopelijk, in de loop van 2027 klaar zijn voor gebruik. 

Tussen de aanvang van de nieuwe plannen in 2022 en de uiteindelijke realisatie zal dan 5 jaar liggen. Een recordtempo voor zulk een belangrijk concept voor de hele regio. 

Foto1: Indruk van het nieuwe gebouw (voorzijde) 

 

Foto 2: Indruk van het nieuwe gebouw (achterzijde) 

U wil op dit artikel reageren ?

Toegang tot alle functionaliteiten is gereserveerd voor professionele zorgverleners.

Indien u een professionele zorgverlener bent, dient u zich aan te melden of u gratis te registreren om volledige toegang te krijgen tot deze inhoud.
Bent u journalist of wenst u ons te informeren, schrijf ons dan op redactie@rmnet.be.