"Aantal langdurig zieken doen dalen" (Onafhankelijke Ziekenfondsen)

België kent een structurele stijging van het aantal langdurig zieken. Volgens een langetermijnprognose van de Onafhankelijke Ziekenfondsen (waarvan Helan deel uitmaakt) zal de curve verder stijgen tot bijna 600.000 langdurig zieken, om pas vanaf 2035 licht te dalen. In aanloop naar het verkiezingsjaar 2024 pleiten de OZ daarom voor een grondige herziening van het huidige beleid, met meer focus op de langere termijn. Ze zetten hun pleidooi kracht bij met een symposum vandaag.

Op het symposium met als thema ‘Arbeidsongeschiktheid: hoe kunnen we de duurzaamheid van het systeem versterken?’ worden enkele belangrijke actoren samengebracht.

Het aantal personen in arbeidsongeschiktheid kent een structurele stijging sinds het begin van deze eeuw. De toename in invaliditeit (arbeidsongeschiktheid langer dan 1 jaar) is daarbij bijzonder onrustwekkend. Onderstaande curve is een projectie van de Onafhankelijke Ziekenfondsen (op basis van de groeicijfers gedefinieerd door de Studiecommissie voor de Vergrijzing, als onderdeel van het opstellen van haar rapport uit 2022), bij ongewijzigd beleid. 


 
De berekening toont aan dat we binnen minder dan 10 jaar mogelijk naar een piek gaan van bijna 600.000 langdurig zieken, en dit bovenop de primaire arbeidsongeschiktheden (korter dan 1 jaar). Bovendien zou het aantal personen in invaliditeit de komende 20 jaar hoger liggen dan vandaag.

Actie op drie domeinen
Beter voorkomen, onder andere door het ondersteunen van werkgevers en het aanmoedigen van positieve initiatieven om preventieve gezondheidsmaatregelen door te voeren op de werkvloer. De verdere ontwikkeling van werkgeversnetwerken kan hierin een belangrijke rol spelen.
Beter begeleiden door onder meer het beheerssysteem te vereenvoudigen, te moderniseren en verder te digitaliseren. Een overzichtelijker beheerssysteem geeft de langdurig zieke meer kansen om de eigen situatie in handen te nemen en laat beleidsmakers ook toe om problemen efficiënt aan te pakken. In een context van schaarste aan adviserend artsen (en ander zorgpersoneel) is het bovendien belangrijk om middelen in te zetten waar we weten dat ze het meeste effect hebben: tijdens de eerste 24 maanden van de ziekte, voor zover de medische toestand het toelaat.
Sneller terug naar werk door in te zetten op positieve stimulansen bij een terugkeer naar de arbeidsmarkt (waaronder het verschil tussen uitkering en beroepsinkomen) en hybride systemen te promoten, zoals deeltijdse werkhervatting tijdens een periode van arbeidsongeschiktheid. Ook de verwachte toename van het aantal chronisch zieken zal er toe bijdragen dat we arbeid en ziekte in de toekomst meer moeten kunnen combineren. Een bijkomend arbeidsongeschiktheidspercentage van 33% (naast het huidige percentage van 66% verlies van verdienvermogen om erkend te worden in arbeidsongeschiktheid) is daarbij het onderzoeken waard.

> Communicatieplan voor langdurig arbeidsongeschikten

> Zieke werknemer moet in één jaar drie keer op controle bij de dokter

U wil op dit artikel reageren ?

Toegang tot alle functionaliteiten is gereserveerd voor professionele zorgverleners.

Indien u een professionele zorgverlener bent, dient u zich aan te melden of u gratis te registreren om volledige toegang te krijgen tot deze inhoud.
Bent u journalist of wenst u ons te informeren, schrijf ons dan op redactie@rmnet.be.

Laatste reacties

  • Dirk DHOLLANDER

    23 november 2023

    Ruim 10 jaar geleden reeds was er in CM-Limburg een project gestart waarbij, onder coördinatie van de adviserend arts, enkele ergotherapeuten ("Rik L en Niels G") werden ingezet om snel in te grijpen bij een eerste signaal van mogelijks vermijdbaar dreigend werverlies van een arbeidsongeschikt gemelde cliënt. De tandem ergotherapeut en adviserend arts hanteerde "de wortel én de stok". De informatie van het medisch attest werd gebruikt als screeningsinstrument. Tijdens het project werd het effect zo goed mogelijk (zo onafhankelijk mogelijk met zowel interventie- als controlegroep ad random verdeeld) gemeten met als doel de aangeboden ondersteunende aanpak te valideren of te verwerpen als instrument tot vermijden van regressie in inactiviteit van arbeidsongeschikt gemelde leden CM-Limburg. Het resultaat bleek uitermate positief. Jammer maar helaas werd dit project onverwacht plots afgebroken om enigszins onduidelijke redenen maar oa wegens drainage van mensen en middelen naar een door het RIZIV opgelegd louter administratief takenpakket (waar hebben we dat nog gehoord?). Met verwondering stel ik, inmiddels gepensioneerd adviserend arts, vast dat men telkens opnieuw het warm water tracht uit te vinden en er losse flodders worden geschoten in alle richtingen. Intussen blijft het aantal arbeidsongeschikten (lang- én kortdurend) maar onnodig en onterecht toenemen en worden adviserend artsen instrumenteel ingezet zonder dat dit veel resultaat blijkt op te leveren. Tewerkstelling vanuit een invalidenstatuut is zeker niet de oplossing. Langdurende arbeidsongeschiktheid en intrede in invaliditeit vermijden is véél véél belangrijker. Akkoord: een mirakeloplossing bestaat wel niet, maar het kan ongetwijfeld beter. Zoeken naar "redenen" mag niet in de plaats komen van het opnemen van "verantwoordelijkheden". Met deze vaststelling wens ik, van achter de zijlijn, alle goed bedoelde initiatieven toch veel succes! Dirk Dhollander, sinds 2016 gepensioneerd coördinerend adviserend arts CM Limburg.