Ingrijpende gezondheidswet op weg naar Raad van State

De ministerraad keurde eind vorige week op voorstel van minister van Volksgezondheid Frank Vandenbroucke een voorontwerp van wet goed 'houdende diverse bepalingen inzake gezondheid'. In dat voorontwerp zitten heel wat ingrijpende passages.  Het moet nu nog naar de Raad van State.

Het voorontwerp beoogt diverse bepalingen in te voeren die gaan over:

het Federaal Agentschap voor Geneesmiddelen en Gezondheidsproducten (FAGG):

 • wijzigingen aan de wet betreffende het verhandelen van giftstoffen, slaapmiddelen en verdovende middelen, psychotrope stoffen, ontsmettingsstoffen en antiseptica en van de stoffen die kunnen gebruikt worden voor de illegale vervaardiging van verdovende middelen en psychotrope stoffen
 • wijzigingen aan de wet op de geneesmiddelen
 • wijzigingen aan de wet bloed en bloedderivaten van menselijke oorsprong
 • wijzigingen aan de wet over de oprichting en de werking van het FAGG
 • wijzigingen aan de wet over het verkrijgen en het gebruik van menselijk lichaamsmateriaal met het oog op de geneeskundige toepassing op de mens of het wetenschappelijk onderzoek
 • wijzigingen aan de gecoördineerde wet uitoefening van de gezondheidszorgberoepen
 • wijzingen aan de wet betreffende klinische proeven met geneesmiddelen voor menselijk gebruik

de FOD Volksgezondheid:

 • wijziging aan de wet betreffende esthetische geneeskunde en aan het KB inzake de lijst met bijzondere beroepstitels
 • wijziging aan het KB over homeopathie
 • wijziging aan de gecoördineerde wet over ziekenhuizen en andere verzorgingsinrichtingen
 • wijziging aan de gecoördineerde wet uitoefening van gezondheidszorgberoepen
 • wijziging aan de wet betreffende de bescherming van de gezondheid van de gebruikers op het stuk van de voedingsmiddelen en andere producten

de Controledienst voor de Ziekenfondsen (CDZ):

 • de consolidatie van de sector
 • de schrapping van de verplichting voor een ziekenfonds om minstens één dienst van de verplichte aanvullende verzekering die een ‘verrichting’ is te organiseren
  de consultatie van de statuten van de andere mutualistische entiteiten dan de VMOB's
 • de samenstelling van het Technisch Comité
 • de versterking van de controle van de landsbonden op de aangesloten mutualistische entiteiten
 • de samenwerking van de mutualistische entiteiten met derden
 • de reclame die door de mutualistische entiteiten wordt gemaakt, eventueel via derden
 • het verbod voor de mutualistische entiteiten om via derden zaken toe te kennen die tot individuele mutatie aanzetten
  de bijdrage in de werkingskosten van de voormelde Controledienst
 • de discretieplicht

de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen:

 • wijzigingen aan de gecoördineerde wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen
 • wijziging programmawet 20 juli 2006
 • wijziging programmawet van 27 december 2006
 • wijzigingen aan de wet betreffende de vergoeding van schade als gevolg van gezondheidszorg
 • redesign van de gezondheidsadministraties: oprichting van een ‘eenheid Audit Ziekenhuizen’ en vaststelling van de krachtlijnen van haar werking
 • bekrachtiging van koninklijke besluiten in de sector geneeskundige verzorging van de verplichte ziekteverzekering
 • wijziging aan de gecoördineerde wet uitoefening van de gezondheidszorgberoepen en aan de wet inzake de kwaliteitsvolle praktijkvoering in de gezondheidszorg
 • wijziging wet euthanasie

Het voorontwerp wordt ter advies voorgelegd aan de Raad van State. 

U wil op dit artikel reageren ?

Toegang tot alle functionaliteiten is gereserveerd voor professionele zorgverleners.

Indien u een professionele zorgverlener bent, dient u zich aan te melden of u gratis te registreren om volledige toegang te krijgen tot deze inhoud.
Bent u journalist of wenst u ons te informeren, schrijf ons dan op redactie@rmnet.be.