VAV voor volledige overheveling gezondheid naar deelstaten, GBO: zo homogeen mogelijk

Ook zowel de zorgkoepels als de artsenverenigingen hebben andere recepten voor een nieuwe staatshervorming op het vlak van de bevoegdheidsverdeling in de gezondheidssector. Zo bleek afgelopen vrijdag in de Commissie Staatshervormingen waar Zorgnet-Icuro en UNESSA en de artsenverenigingen VAV en GBO aan het woord kwamen.

Zorgnet-Icuro

Zorgnet-Icuro pleitte voor een bundeling van de bevoegdheden over het gezondheidszorgbeleid maximaal bij de gewesten, met een billijke verdeling van de middelen, een federale coördinatie op domeinen waar dit noodzakelijk is. Voor gedelegeerd bestuurder Margot Cloet leidt de keuze voor gewesten tot meer duidelijkheid, minder structuren en conflicten over de bevoegde overheid.

Maar onder meer Bert Anciaux (Vooruit) en Sander Loones (N- VA) hadden grote vragen hoe dat in Brussel in de praktijk zal werken, met name voor de Nederlandstalige Brusselaars.

Die bevoegdheidsoverdracht hoeft voor Zorgent-Icuro niet te leiden tot de ontmanteling van de federale sociale zekerheid en kan gepaard gaan met waarborgen voor de Vlaamse Brusselaars en de Brusselse instellingen onder Vlaamse bevoegdheid. 

Het syteem zou gefinancierd worden via solidariteit tussen burgers, bedrijven en overheden. De verdeling gebeurt volgens parameters zoals bevolkingsaantal, vergrijzing, zorgbehoefte, en het bereiken van gezondheidsdoelstellingen. Cloet waarschuwde dat niet enkel middelen en bevoegdheden moeten worden overgeheveld, maar dat er ook nood is aan een geïntegreerd beleid en een nieuw overlegmodel. 

In afwachting van een grondige staathervorming moeten voor Zorgnet-Icuro alle instrumenten voor een goede samenwerking en mogelijke autonomie maximaal gebruikt worden. 

Vlaams Artsenverbond

Lieve Van Ermen pleitte namens het Vlaams Artsenverbond (VAV) voor een overheveling van het volledige gezondheids- en gezinsbeleid naar de deelstaten. Daarbij krijgen de inwoners van het Brussels Gewest de vrije keuze om toe te treden tot het stelsel van de deelstaat Vlaanderen of van de Franstalige deelstaat, dat een regeling voor de inkomsten en de uitgaven bevat. 

Ze wees er ook op dat tot nu toe slechts 13,4% van het Riziv-budget is overgeheveld, deels naar de gemeenschappen, deels naar de gewesten, maar dat dat gepaard ging met incoherente bevoegdheidspakketten.

GBO

Jean-Noël Godin, directeur van de GBO, die de Franstalige huisartsen vertegenwoordigt, pleitte voor een zo homogeen mogelijke bevoegdheidsverdeling, een federale financiering en de organisatie van de zorg op één bevoegdheidsniveau. De huidige verdeling is immers contraproductief en de deelstaten hebben onvoldoende middelen. 

De GBO wil de interpersoonlijke solidariteit op het federaal niveau behouden en een gelijke toegankelijkheid op het hele grondgebied. Het federale niveau moet het laatste woord hebben in materies waarover meerdere niveaus bevoegd zijn. 

Unessa

Voor Christophe Happe, directeur van Unessa, de grootste Franstalige zorgfederatie, moet het federale niveau de krachtlijnen van de zorg vastleggen en dient er een betere verdeling van homogene bevoegdheidspakketten te komen. Hij pleitte voor een sterke sociale zekerheid op federaal niveau.  Daarbij dient de zorgbehoeftige en de toegankelijkheid van de zorg centraal te staan. De deelstaten hebben wel degelijk nog een rol, verduidelijkte hij na vragen van commissieleden.

> Homogeen bevoegdheidspakket, maar op welk niveau?

> VAV voor volledige overheveling, GBO zo homogeen mogelijk

U wil op dit artikel reageren ?

Toegang tot alle functionaliteiten is gereserveerd voor professionele zorgverleners.

Indien u een professionele zorgverlener bent, dient u zich aan te melden of u gratis te registreren om volledige toegang te krijgen tot deze inhoud.
Bent u journalist of wenst u ons te informeren, schrijf ons dan op redactie@rmnet.be.