"Chirurg einde carrière niet gediscrimineerd op basis van leeftijd" (principearrest Arbeidshof)

Het Arbeidshof van Gent heeft in een principearrest van 4 september 2020 geoordeeld dat een chirurg aan bet einde van zjjn carriere niet gediscrimineerd werd op basis van leeftijd.  Het  Arbeidshof oordeelde dat sinds het invoeren van de Anti-discriminatiewet de afloop van de samenwerkingsovereenkomst door het bereiken van de leeftijdsgrens niet meer van rechtswege kan intreden.

"Of de leeftijdsgrens als ontbindende voorwaarde kan ingaan, zal afhangen van het feit of er een beroep kan worden gedaan op de rechtsvaardigingsgronden van de Anti-discriminatiewet. Het Arbeidshof oordeelde dat deze rechtsvaardjgingsgronden in dit dossier aanwezig waren en volgde ons standpunt", aldus meester Raf Van Goethem (Dewallens&Partners). "Het vonnis van de Rechtbank van Eerste Aanleg werd vemietigd en het ziekenhuis moet geen schadevergoeding betalen."

Verjongingspolitiek

"Belangrijk is dat het Arbeidshof uitdrukkelijk stelt dat de toetsing moet worden uitgevoerd  door de ziekenhuisbeheerder en de medische raad", analyseert Raf Van Goethem. "Minstens van even groot belang is dat de reden die door het ziekenhuis werd ingeroepen, aanvaard wordt. Uit al de voorgelegde documenten bleek dat het ziekenhuis steeds voor een  verjonging geopteerd heeft, hetgeen aldus het Arbeidshof een beleidspolitiek is die dan ook slechts marginaal kan getoetst worden."

In het arrest argumenteert het Arbeidshof verder dat er geen bezwaar is als een ziekenhuis een  objectieve leeftijdsgrens hanteert, voor zover die werd ingevoerd met het oog op een legitieme rechtsvaardigingsgrond. De objectieve leeftijdsgrens moet aan de rechtsvaardigingsgrond getoetst worden, maar eens wordt vastgesteld dat aan deze toets werd voldaan, staat niets deze werkwijze in de weg, wel integendeel: "Dat verdient zelfs de voorkeur op de hachelijke en delicate onderneming om telkens te moeten oordelen op basis van een aantal kwaliteitscriteria zoals of een arts op de leeftijd van 55, 60, 65, 70, 75, 80 jaar, ... nog wel geschikt is om zijn beroep kwaliteitsvol  uit te oefenen."

Mokerslag?

"Voor wie zich nog topfit voelt en nog een tijdje wil doorgaan, kan dit als een mokerslag aankomen, maar het bereiken van een vaste vooraf bepaalde leeftijd kan een voldoende zwaarwegende en redelijke grond zijn om de overeenkomst met een medisch specialist stop te zetten", besluit meester Van Goethem.

> Lees ook: Een 65-jarige arts kan te oud zijn (Filip Dewallens)

U wil op dit artikel reageren ?

Toegang tot alle functionaliteiten is gereserveerd voor professionele zorgverleners.

Indien u een professionele zorgverlener bent, dient u zich aan te melden of u gratis te registreren om volledige toegang te krijgen tot deze inhoud.
Bent u journalist of wenst u ons te informeren, schrijf ons dan op redactie@rmnet.be.