Resultaten kwaliteitsindicatoren oncologie bekend voor 50 Vlaamse ziekenhuizen

Meer dan 50 ziekenhuizen maken op Zorgkwaliteit.be nieuwe resultaten bekend op de kwaliteitsindicatoren voor oncologie. Het betreft de eerste resultaten voor longkanker (2012-2016) en een update van de indicatoren voor rectumkanker (2012-2017). In de komende jaren volgt het VIKZ (Vlaams Instituut Kwaliteit Zorg) de evolutie in de resultaten verder op.

Belgische ziekenhuizen met zorgprogramma's voor oncologische basiszorg en ziekenhuizen met zorgprogramma's voor oncologie en diensten voor anatomopathologie zijn wettelijk verplicht mee te werken aan de kankerregistratie, en dit via Stichting Kankerregister. Op basis van deze registraties ontwikkelden Vlaamse ziekenhuizen in de schoot van het Vlaams Indicatorenproject Algemene Ziekenhuizen (VIP² AZ) kwaliteitsindicatoren voor long- en rectumkanker.

Via het Vlaams Instituut voor Kwaliteit van Zorg (VIKZ) stellen meer dan 50 deelnemende Vlaamse ziekenhuizen hun resultaten op die kwaliteitsindicatoren publiek beschikbaar.

Deelname is vrijwillig

Via Zorgkwaliteit.be biedt het VIKZ elke zorgvoorziening in Vlaanderen een platform om de resultaten te publiceren en vergelijken. Minister Wouter Beke, Vlaams minister voor Welzijn, Volksgezondheid, Gezin en Armoedebestrijding: “Met deze informatie kunnen de ziekenhuizen hun werking intern verbeteren, maar ook vergelijken met ziekenhuizen die een vergelijkbaar zorgaanbod aanbieden. Op termijn moet het patiënten ook toelaten om aan de hand van deze informatie meer doordacht te beslissen over welk ziekenhuis zij verkiezen voor een bepaalde behandeling."

Svin Deneckere, directeur VIKZ: “De keuze voor transparantie heeft naast maatschappelijke verantwoording van geleverde zorg ook als doel om de kwaliteit van zorg verder op te volgen. Met de longkankerindicatoren wordt nu een nieuw oncologisch domein gelanceerd binnen het VIKZ.”

De resultaten dateren van enkele jaren terug. Het betreft dan ook patiënten die minstens drie jaar geleden hun behandeling startten. Om de overleving over meerdere jaren te kunnen berekenen, en de nodige gegevens te verzamelen kunnen meer recente gegevens niet gebruikt worden.

Voor longkanker werd de publicatie ook met een jaar uitgesteld omwille van de pandemie. Svin Deneckere, directeur VIKZ: “Minder dan op de resultaten willen we dan ook vooral focussen op het traject van kwaliteitsopvolging dat we hiermee opzetten. Zo kunnen we voor rectumkanker ondertussen ook evolutie in resultaten in kaart brengen en volgen er in de komende jaren verdere updates op alle oncologiedomeinen binnen VIKZ.”

Patiënten wordt aangeraden om de resultaten met de nodige omzichtigheid te gebruiken: "Bespreek ze steeds met uw arts en zorgverlener als u hierover vragen heeft."

Eerste resultaten voor longkanker 53 Vlaamse ziekenhuizen namen deel. Het betreft resultaten voor patiënten gediagnosticeerd in de periode 2012-2016.  Conclusies voor de procesindicatoren:

1. Twee derde van de diagnostische centra behaalde de gewenste streefwaarde van 95% van het aantal patiënten waarbij het klinisch TNM2 -stadium werd geregistreerd. De spreiding tussen ziekenhuizen is groot.

2. Iets meer dan de helft van de behandelcentra behaalde de gewenste streefwaarde van 90% van het aantal geopereerde patiënten waarbij een pathologisch TNM-stadium werd geregistreerd.

3. Zo goed als alle diagnostische centra behaalden de streefwaarde van 80% van het aantal patiënten waarbij een histopathologische bevestiging van de diagnose werd geregistreerd.

4. Iets minder dan de helft van de diagnostische centra behaalde de gewenste streefwaarde van 95% van het aantal patiënten bij wie de WHO performantiestatus bij de diagnose werd gerapporteerd.

Conclusies voor de resultaatsindicatoren:

5. Voor de gecorrigeerde geobserveerde 1-jaarsoverleving voor alle patiënten: resultaten beschikbaar voor 53 ziekenhuizen, met in totaal 18.231 geïncludeerde patiënten (spreiding: 102 – 1.055 patiënten per centrum) Resultaat: De 1-jaarsoverleving is voor het merendeel van de ziekenhuizen gelijkaardig. Toch is de overlevingskans binnen het jaar na de diagnose van longkanker in een tiental Vlaamse ziekenhuizen statistisch significant lager dan voor de gemiddelde Vlaamse longkankerpatiënt, en in een tiental ziekenhuizen statistisch significant hoger. Opvallend: deze overlevingskans lijkt onafhankelijk van het aantal patiënten dat in een centrum werd gediagnosticeerd.

6. Voor de gecorrigeerde 90-dagen postoperatieve sterfte voor NSCLC patiënten met klinisch stadium I-IIIA: resultaten beschikbaar voor 22 ziekenhuizen, met in totaal 2.058 geïncludeerde patiënten (spreiding: 31 – 391 patiënten per centrum). Resultaat: In zo goed als alle behandelcentra was er geen significant hogere kans op overlijden binnen 90 dagen na resectie ten opzichte van de gemiddelde geopereerde Vlaamse longkankerpatiënt met klinisch stadium I-IIIA.

7. Voor de gecorrigeerde 60-dagen post-radiotherapie sterfte voor NSCL en SCLC patiënten met klinisch stadium III: resultaten beschikbaar voor 13 bestralingscentra, met in totaal 1.957 geïncludeerde patiënten (spreiding: 69 – 308 patiënten per centrum). Resultaat: In geen enkel bestralingscentrum is er een significant hogere of lagere kans op overlijden binnen de 60 dagen na de bestraling voor deze groep van patiënten.

Update resultaten voor rectumkanker

In de meest recente meetperiode namen 51 Vlaamse ziekenhuizen deel. Uit de resultaten op alle (10) indicatoren beschikbaar op Zorgkwaliteit.be lichten we er volgende uit:

Relatieve 3-jaarsoverleving voor alle patiënten met rectumkanker:

De relatieve overleving van de gemiddelde patiënt met rectumkanker in Vlaanderen nam toe van 74.4%, over 77.2% naar 79.4%, een stijging van 5 procentpunt over 9 jaar.

Gecorrigeerd relatief sterfterisico (hazard ratio) binnen drie jaar voor alle patiënten met rectumkanker:

Gecorrigeerd relatief sterfterisico (odds ratio) 90 dagen na de operatie:

Hier zijn alle resultaten beschikbaar, worden ze uitgebreid toegelicht en kan je ze ook vergelijken tussen ziekenhuizen.

U wil op dit artikel reageren ?

Toegang tot alle functionaliteiten is gereserveerd voor professionele zorgverleners.

Indien u een professionele zorgverlener bent, dient u zich aan te melden of u gratis te registreren om volledige toegang te krijgen tot deze inhoud.
Bent u journalist of wenst u ons te informeren, schrijf ons dan op redactie@rmnet.be.