Eindelijk: afbakening loco- en supraregionale zorgopdrachten in wet

Vandaag verscheen het KB van 23 november dat de supraregionale en locoregionale klinische ziekenhuisnetwerken kwalificeert en het geografisch aanbod bepaalt van het geografisch aanbod van locoregionale zorgopdrachten voor locoregionale netwerken.

Het somt de  locoregionale zorgopdrachten op die in ieder locoregionaal netwerk moeten worden verzekerd, eventueel via bestaande samenwerkingsovereenkomsten, zij het niet noodzakelijkerwijze in elk ziekenhuis van het netwerk. Een lijst met een dynamisch en evolutief karakter uiteraard. 

Gelijke bereikbaarheid, nabijheid

De aanrijtijd voor de zorgopdrachten van een netwerk ligt maximaal op 30 minuten voor 90% van de inwoners - bij een normale verkeerssituatie op een gemiddelde weekdag - binnen het geografisch gebied dat het netwerk bestrijkt. Deze aanrijtijd geldt niet enkel voor urgent te behandelen aandoeningen, maar vanuit het concept "nabije zorg waar mogelijk" ook onder meer voor zorgopdrachten waar de patiënt frequent een beroep moet op doen (vb. radiotherapie) of voor aandoeningen die een langere verblijfsduur vergen met nood aan bezoek van de omgeving van de patiënt (vb. geriatrie).

Overgangsperiode
De locoregionale klinische ziekenhuisnetwerken beschikken over een termijn van drie jaar, te rekenen vanaf de datum van in werking treden van onderhavig besluit, om aan de voorwaarde inzake aanrijtijd te voldoen. Dit maakt het mogelijk om intern en onderling af te stemmen en om te overleggen met de deelstaten die de vastsgestelde organieke erkenningsnorm zullen toepassen (waarbij zij onder meer een geografische informatiesysteem (GIS) kunnen inschakelen).
Definitie locoregionale zorgopdrachten:
1° de zorgopdrachten gerelateerd aan volgende ziekenhuisdiensten:

a) de dienst voor diagnose en geneeskundige behandeling (kenletter D);
b) de dienst voor diagnose en voor heelkundige behandeling (kenletter C);
c) de dienst voor kindergeneeskunde (kenletter E);
d) de dienst materniteit (kenletter M);
e) de dienst Geriatrie (kenletter G);
f) de dienst voor behandeling en revalidatie (kenletter Sp) met als specialisme cardiopulmonaire aandoeningen;
g) de dienst voor behandeling en revalidatie (kenletter Sp) met als specialisme locomotorische aandoeningen;
h) de dienst voor behandeling en revalidatie (kenletter Sp) met als specialisme neurologische aandoeningen;
i) de dienst voor behandeling en revalidatie (kenletter Sp) met als specialisme palliatieve verzorging;
j) de dienst voor behandeling en revalidatie (kenletter Sp) met als specialisme chronische aandoeningen;
k) de dienst voor behandeling en revalidatie (kenletter Sp) met als specialisme psychogeriatrische aandoeningen;

2° de zorgopdrachten gerelateerd aan volgende ziekenhuisfuncties:
a) de functie `eerste opvang van spoedgevallen';
b) de functie `gespecialiseerde spoedgevallenzorg';
c) de functie `mobiele urgentiegroep' (MUG);
d) de functie van palliatieve zorg;
e) de functie voor intensieve zorg;
f) de functie van lokale neonatale zorg (N*-functie);
g) de functie `chirurgische daghospitalisatie';
h) de functie `niet-chirurgisch daghospitalisatie';
i) de functie `lokale donorcoördinatie';
j) de functie van ziekenhuisapotheek;
k) de functie van ziekenhuisbloedbank.

3° de zorgopdrachten gerelateerd aan volgende medisch-technische diensten:
a) de medisch-technische dienst radiotherapie;
b) de medisch-technische dienst voor medische beeldvorming waarin een transversale axiale tomograaf wordt opgesteld;
c) de dienst waarin een magnetische resonantie tomograaf wordt opgesteld;
d) de centra voor de behandeling van chronische nierinsufficiëntie erkend als medisch-technische dienst meerbepaald voor volgende zorgopdrachten : de klassieke hemodialyse in ziekenhuisverband, de thuisdialyse, de collectieve autodialyse en de chronische ambulante peritoneake dialyse;

4° de zorgopdrachten gerelateerd aan volgende zorgprogramma's:
a) het zorgprogramma voor oncologische basiszorg;
b) het zorgprogramma voor oncologie;
c) het coördinerend gespecialiseerd oncologisch zorgprogramma voor borstkanker;
d) het gespecialiseerd oncologisch zorgprogramma voor borstkanker (satellietborstkliniek);
e) het zorgprogramma voor kinderen;
f) het zorgprogramma `cardiale pathologie' A;
g) het zorgprogramma `cardiale pathologie' B, deelprogramma B1 (invasieve diagnostiek);
h) het zorgprogramma `cardiale pathologie' B, deelprogramma B2 (interventionele, niet-chirurgische therapie);
i) het zorgprogramma `cardiale pathologie' P (pacemakertherapie);
j) het zorgprogramma `reproductieve geneeskunde' A;
k) het basiszorgprogramma `acute beroertezorg';
l) het zorgprogramma voor de geriatrische patiënt.


Supraregionale zorgopdrachten:
1° de zorgopdrachten gerelateerd aan volgende ziekenhuisdiensten:
a) de dienst voor besmettelijke ziekten (kenletter L);
b) de dienst voor intensieve neonatologie (kenletter NIC);
c) de sectie voor tuberculosebehandeling die in de algemene ziekenhuizen gevestigd is (kenletter B (bacillose));

2° de zorgopdrachten gerelateerd aan volgende ziekenhuisfuncties:
a) de functie van regionale perinatale zorg (P*-functie);
b) de functie `zeldzame ziekten';
c) de functie `pediatrische liaison';

3° de zorgopdrachten gerelateerd aan de ziekenhuisafdeling `expertisecentrum voor comapatiënten';

4° de zorgopdrachten gerelateerd aan volgende medische diensten:
a) het brandwondencentrum;
b) het transplantatiecentrum;

5° de zorgopdrachten gerelateerd aan volgende medisch-technische diensten:

a) de medisch-technische dienst nucleaire geneeskunde waarin een PET-scanner wordt opgesteld;
b) de centra voor menselijke erfelijkheid erkend als zware medisch-technische dienst;

6° de zorgopdrachten gerelateerd aan volgende zorgprogramma's:
a) het gespecialiseerd zorgprogramma voor pediatrische hemato-oncologie;
b) het satellietzorgprogramma voor pediatrische hemato-oncologie;
c) het zorgprogramma `cardiale pathologie' B, deelprogramma B3 (cardiochirurgie);
d) het zorgprogramma `cardiale pathologie' T (hart- en hartlongtransplantatie);
e) het zorgprogramma `cardiale pathologie' C (congenitale hartafwijkingen bij kinderen);
f) het zorgprogramma `cardiale pathologie' E (electrofysiologie);
g) het zorgprogramma `reproductieve geneeskunde' B;
h) het gespecialiseerd zorgprogramma `acute beroertezorg met invasieve procedures'.

U wil op dit artikel reageren ?

Toegang tot alle functionaliteiten is gereserveerd voor professionele zorgverleners.

Indien u een professionele zorgverlener bent, dient u zich aan te melden of u gratis te registreren om volledige toegang te krijgen tot deze inhoud.
Bent u journalist of wenst u ons te informeren, schrijf ons dan op redactie@rmnet.be.

Laatste reacties

  • Chris VAN DER LINDEN

    08 december 2022

    Het E17 netwerk valt hier dus niet onder. Van AZ Maria Middelares te Gent naar AZ Groeninge te Kortrijk is meer dan 30 min. Maar daar zal wel weer een uitzondering voor gemaakt worden. Netwerk Gent bevat 3 ziekenhuizen, maar Maria Middelares heeft andere partners verkozen. Deze “locoregionale” netwerken blijven een lachertje en een dikke middenvinger naar de patiënt. Dr Chris van der Linden, neuroloog. Gent