ASGB/Kartel niet akkoord met gang van zaken transversale zorg

Naar aanleiding van het volledig ontsporen van de projecten transversale zorg protesteerde het Kartel gistermorgen in het Verzekeringscomité fors tegen de gang van zaken. Na de aanvaarding ervan onder voorbehoud en nadat het Kartel uitgewerkte en concrete voorstellen indiende voor zowel pneumologische revalidatie als somatische zorg bij psychiatrische patiënten, "blijkt meer en meer dat de beleidscel er een politiek-populistische proeftuin van maakt."

"Hoewel we van in den beginne grote reserves hadden bij deze projecten hebben we ze na het accepteren van onze amendementen in de startnota onder voorbehoud aanvaard", verduidelijkt het Kartel. "Sterker nog, we waren het enige syndicaat dat uitgewerkte en concrete voorstellen heeft ingediend. Zowel voor de pneumologische revalidatie als voor de somatische zorg bij psychiatrische patiënten."

Proeftuin

Meer en meer blijkt dat de beleidscel, of alleszins enkele personen daarvan, zich geroepen voelt om de scope van deze projecten naar believen aan te passen en om er een politiek-populistische proeftuin van te maken waar de patiënt uiteindelijk niet zal bij gebaat zijn, protesteert het syndicaat. "Het volstaat om te verwijzen naar het fiasco van de post-covid zorg en we voorspellen dat het met de eetstoornissen dezelfde weg zal opgaan."

Het ASGB/Kartel staat ook aan de klaagmuur omdat het intussen in de medicomut gedwongen wordt  om nog bijkomend te besparen "om de pot van de transversale zorg in 2024 verder aan te vullen, zonder enig zicht op een concrete bestemming. Wij verzetten ons daar stellig tegen, maar blijkbaar is er een syndicaat dat dit wel een goed idee vindt", heet het.

Het leidde tot een brief aan het Verzekeringscomité vanwege Kartelvoorzitter Thomas Gevaert, waarin de voorgestelde nota onaanvaardbaar wordt genoemd. Volgens die nota zou de doelgroep van de nota pneumologie foutief uitsluitend de patiënten met zeer ernstig COPD als doelgroep nemen. Dat was weliswaar het standpunt van de vier conventiecentra, maar niet van de overige deelnemers.

"Het is juist dat bij de uitwerking, waarover we heel het jaar 2022 onderhandeld hebben, het standpunt van de conventiecentra, die nu het monopolie van de respiratoire revalidatie hebben, erg hospitalocentrisch was, maar dat was ons alternatief voorstel allerminsti", heet het. 

"Tot onze verbijstering beslist de beleidscel nu om met één pennentrek heel de scope van het project te wijzigen. Van de initiële doelstelling schiet niets meer over. Niet alleen de doelgroep wordt volledig gewijzigd ook de vertegenwoordiging in de werkgroep wordt overhoop gegooid."

Ziekenhuiskoepels versus syndicaten

Onder meer de rol van apotheker hierin wordt betwist en het feit dat men met het projectgeld plots wetenschappelijke studies zal financieren. "Wat de spoedartsen in dit traject van ambulante revalidatie komen doen, is ons helemaal een raadsel. Nog merkwaardiger is het dat het niet de representatieve artsenverenigingen zouden zijn maar de ziekenhuiskoepels die deze artsen moeten afvaardigen. Mogen wij binnenkort de vertegenwoordigers van de ziekenhuizen aanduiden? Eigenlijk zou het dan nuttiger zijn om een rol voor de diëtisten te voorzien."

Specifiek voor de artsengroep vindt het Kartel het nogal evident dat in dit project een aantal technische onderzoeken bij de start van het project door de pneumoloog-revalidatiearts moeten worden uitgevoerd. En voor de meeste huisartsen is deze pulmonaire revalidatie een nieuwe opdracht "waarmee we ons graag verder vertrouwd willen maken maar we wensen daar niet in te stappen zonder gestructureerd overleg met onze collega’s specialisten."

Eerste lijn en tweede lijn

Onrechtstreeks lijkt AADM te worden geviseerd: "Het is merkwaardig dat degenen die zo graag over geïntegreerde zorg praten het altijd alleen maar over de eerste lijn hebben. Voor ons is dat een contradictio in terminis. Wij stellen de samenwerking met specialisten zeer op prijs en we willen die ook behouden." Dat kan via een model van shared care, klinkt het. Met succes werd dat al uitgetest bij de verbeterde diabeteszorg en de laattijdige verwijzing van nierinsufficiëntie (die volledig is verdwenen).

"Indien sommige huisartsen toch vinden dat de eerstelijn te weinig aan bod komt in ons voorstel dan is de vraag waarom zij dit niet kenbaar gemaakt hebben tijdens de werkzaamheden. Waarom vonden ze het niet de moeite om deel te nemen, of om voorstellen in te dienen? Misschien rekenden ze er op om hun monodisciplinaire doelstellingen gemakkelijker via andere, meer directe, wegen te bekomen?"

Willekeur beleidscel

Volgens het Kartel deden zich gelijkaardige ontwikkelingen voor bij het item eetstoornissen (pediaters, kinderpsychiaters), wordt in de brief geschetst. "Ook daar heeft de beleidscel eenzijdig beslist om al het werk van een heel jaar overleg van tafel te vegen. Ook hier werd de scope van het project voor 2022 volledig gewijzigd naar exclusief de eetstoornissen en werd het volledige budget daarnaar afgeleid zodat we in 2023 opnieuw konden beginnen."

"Sommige van onze vertegenwoordigers hebben al laten weten dat ze in die omstandigheden niet meer willen deelnemen. Het resultaat is nu bijvoorbeeld dat er van de deelname van de pediater aan het multidisciplinair consult geen sprake meer is, en dat het daarvoor voorziene budget weg is. De beleidscel aarzelt dus zelfs niet om onderdelen van een onderhandeld, ondertekend en door de regering aanvaard akkoord eenzijdig aan te passen."

Onder meer luiidt het besluit van de brief dat verder tijdverlies én verlies van budget niet langer te verantwoorden is "en als er dan toch bezorgdheid is om de rol van de huisarts te versterken, dan vragen we om het niet-gebruikte budget ten minste gedeeltelijk aan te wenden voor een goede praktijkondersteuning, en een New Deal hebben we daarvoor niet nodig."

> "Transversale zorgprojecten bekijken wij op breder niveau" (AADM)

U wil op dit artikel reageren ?

Toegang tot alle functionaliteiten is gereserveerd voor professionele zorgverleners.

Indien u een professionele zorgverlener bent, dient u zich aan te melden of u gratis te registreren om volledige toegang te krijgen tot deze inhoud.
Bent u journalist of wenst u ons te informeren, schrijf ons dan op redactie@rmnet.be.