COVID-19: federale voorschotten ziekenhuizen en artsen verlengd

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Volksgezondheid Frank Vandenbroucke een ontwerp van koninklijk besluit goed over de verlenging van diverse financiële vergoedingen voor de ziekenhuizen en artsen die extra prestaties leverden tijdens covid-19.
Het ontwerp-KB wijzigt het KB van 30 oktober 2020 waarmee COVID-19-tegemoetkomingen worden toegekend aan de ziekenhuizen en aan artsen die meerprestaties leverden of beschikbaar bleven in de context van de verplicht te reserveren beddencapaciteit voor COVID-19-patiënten.

Het ontwerp van koninklijk besluit voorziet in een verlenging tot en met eind maart 2022 van bepaalde meerkostenforfaits (de COVID-19-forfaits en het ziekenhuisbreed forfait) en van het beschikbaarheidsforfait. Het regelt hiervoor de nodige modaliteiten voor de interne verdeling en de afrekeningen met de voorschotten.

Het ontwerp koninklijk besluit wordt ter advies voorgelegd aan de Raad van State.

Dezelfde ministerraad keurde ook een dotatie aan het Riziv goed voor 2022, op voorstel van de ministers Frank Vandenbroucke en David Clarinval over de toekenning van een dotatie aan het Riziv voor dit jaar. Dat in de strijd tegen  het coronavirus.
Met deze toelage moeten specifieke uitgaven van verzorgingsinstellingen, revalidatie-instellingen en de verzekering geneeskundige verzorging, gelinkt aan de COVID-19-pandemie, gedekt worden. De dotatie bedraagt 757.196.000 euro via verdeling uit de coronaprovisie van de FOD Volksgezondheid.

Het ontwerp wordt ter ondertekening voorgelegd aan de regering.

> Nog wijzigingen mogelijk aan COVID-voorschotten

U wil op dit artikel reageren ?

Toegang tot alle functionaliteiten is gereserveerd voor professionele zorgverleners.

Indien u een professionele zorgverlener bent, dient u zich aan te melden of u gratis te registreren om volledige toegang te krijgen tot deze inhoud.
Bent u journalist of wenst u ons te informeren, schrijf ons dan op redactie@rmnet.be.