Specialiteit ‘algemene heelkunde’ wordt opgesplitst

Vandaag groepeert de “heelkunde 140” verschillende subspecialiteiten zonder officiële erkenningsnormen. Het is de bedoeling op te splitsen in een specialiteit viscerale, vasculaire, cardiale en thoracale Heelkunde. Dr. Claeys, voorzitter van de gemengde werkgroep in de Hoge Raad voor Huisartsen en Specialisten, wijst erop dat niet alleen nationaal maar ook Europees de trend tot duidelijke differentiatie bestaat.

"De viscerale heelkunde wordt de grootste groep, gevolgd door de vasculaire. Er zijn wel relatief weinig cardiaal- of thorax-chirurgen nodig."

"Planning wordt meer dan ooit noodzakelijk met subquota voor elke specialiteit. Dat is niet alleen belangrijk voor volksgezondheid om met correct aanbod aan de vraag te beantwoorden, maar ook in het voordeel van de jonge startende artsen om na al hun jaren durende inspanningen ook zekerheid te hebben op een interessante plaats in het zorglandschap."

"Zoals bij de verschillende specialiteiten interne die zich ook aanpassen aan de werkelijke situatie in de 21e eeuw, zal de opleiding bestaan uit een truncus communis van drie jaar gevolgd door drie jaren opleiding in één van de vier specialiteiten. Bij het begin van de zes jaar durende opleiding krijgt de student de garantie om een chirurgische discipline te beëindigen. Pas na drie jaar zal hij postuleren voor zijn gewenste subspecialisatie mits er plaats is binnen de toegewezen subquota."

"Zelf ben voorstander van het invoeren van quota in drie stappen. Vooreerst de keuze tussen huisarts/specialist, daarna keuze als specialist binnen grote groepen: interne - waaronder ook pediatrie en psychiatrie -, chirurgische specialiteiten en technische. Daarna verdere keuzebepaling binnen deze grote groepen. Er rust een grote verantwoordelijkheid bij de stagemeesters en universiteiten om het respect voor deze quota te laten voorgaan op werkkrachten! Komt daarbij de langverwachte regelgeving rond arbeidsvoorwaarden en verloning van de ASO die vooral zwaar zal kunnen uitvallen voor deze specialiteiten met veel assistenten in opleiding met  inslapende wachtdiensten."

"Een duidelijk geactualiseerd kadaster zal nodig zijn om de mogelijkheden en noden de documenteren. Bij alle specialiteiten. Hierbij moet minstens de duur van de opleiding vooruit worden ingeschat en 3- of 6-jaarlijks te worden herzien."

"De bereidheid van de huidige minister van Volksgezondheid om de opleidingscriteria te actualiseren op voorstellen van de Hoge Raad is meegenomen."

“The day after”

"Data-analyse vanuit het Riziv die recent werd bekend gemaakt, toont voor sommige prestaties een belangrijke terugval tijdens de pandemie in vergelijk met vorige jaren. Mogelijk vraagt het wegwerken van achterstand in behandelingen verschillende jaren. Deze analyse is uiteraard enkel gebeurd op basis van nomenclatuur. Welke belangrijke aandoeningen gemist zijn en de consequeties voor de burger zijn daarmee niet beschreven. Daarom hebben wij met VBS in samenspraak met Riziv en FOD Volksgezondheid een bevraging georganiseerd naar alle specialiteten op inhoudelijke basis."

"Vier eenvoudige vragen zijn te beantwoorden. Op die manier hopen wij naar de toekomst gericht bij te sturen waar nodig."

Het eenvormig en uniek patiëntendossier

"Tijdens de uitgebreide denkoefening rond gezondheidsdoelstellingen naar de toekomst “doelstellingen 2022-24” en de inschatting projecten doelmatige zorg “appropriate care” kwam telkens de voor de hand liggende noodzaak aan bod voor een uniform patiëntendossier waarin alle patiëntgegevens kunnen worden ondergebracht. Op dit beveiligd platform past zowel het gmd, het ziekenhuisdsossier, kine, thuiszorg."

"De noodzaak blijkt ook uit de vele apps en andere patiëntgerichte initiatieven met meerwaarde op voorwaarde dat strikt wordt toegezien op de plaats waar de gegevens worden bewaakt. Dat kan alleen op een dergelijk uniform dossier dat door gezondheidsbeoefenaars wordt bewaakt en eigendom is van de burger."

Horizontaal zorgtraject in de oncologie

"Wat mijn specialiteit binnen de heelkunde betref, heb ik het ontstaan van de zorgprogramma”s, het MOC, de oncopsychologen, de onco-coach en de gespecialiseerde verpleegkundigen mee helpen opbouwen. De financiering dateert van het begin van deze eeuw (2003-2006). Een van de vaststellingen is dat deze middelen eigenlijk stoppen aan de poort van het ziekenhuis. Indien we hieraan willen remediëren met een horizontaal zorgprogamma dient hierover grondig nagedacht en moeten we vooreerst alle middelen in kaart brengen. Het VBS heeft zich bereid verklaard hieraan mee te werken."

"Een parallel met nefrologie- en diabetesconventie kan een mogelijkheid zijn. Topzorg wordt maar aldus ervaren mits de patiënt er zich ook beter bij voelt!"

Dagziekenhuis uitbreiding en transparante kostenregeling

"Een visienota van het Riziv 2020 stelt een transparante en correcte kostenvergoeding voorop naast een gelijk eigen aandeel van de patiënt, ongeacht opname of dagziekenhuis."

"Het VBS werkt ook hier samen. Veel ingrepen zouden in principe in dagziekenhuis kunnen doorgaan. Vandaag zijn sommige niet opgenomen in deze mogelijkheid voor het ziekenhuis. Het is het type patiënt en niet het type ingreep die bepaalt of dagziekenhuis een goed idee is. Binnen onze groepering wordt momenteel een specifieke werkgroep opgericht met vertegenwoordigers van elke betrokken specialiteit teneinde vernieuwende ideën ook vakkundig te adviseren."

"Mogelijk kunnen bepaalde verrichtingen uit het dagziekenhuis worden overgeheveld naar de consultatie met bijhorend een beperkte kostenvergoeding naast de consultatie."

"Ten slotte denken wij dat een aanpassing nodig is voor de vele extramurale centra, die vandaag dikwijls worden genegeerd. Mits vergelijkbare kwaliteit en vergoeding voor bijkomende kost moet ook deze groep kunnen worden geïntegreerd in de zorgnetwerken, in het voordeel van de patiënt."

U wil op dit artikel reageren ?

Toegang tot alle functionaliteiten is gereserveerd voor professionele zorgverleners.

Indien u een professionele zorgverlener bent, dient u zich aan te melden of u gratis te registreren om volledige toegang te krijgen tot deze inhoud.
Bent u journalist of wenst u ons te informeren, schrijf ons dan op redactie@rmnet.be.

Laatste reacties

  • Koen DE SMET

    20 september 2021

    mochten alle chirurgische ingrepen enkel maar betaald worden volgens hat aantal ingrepen dat een chirurg uitvoert, zouden de allergrootste besparingen ooit kunnen gebeuren, doch de kleinzieligheid van de chirurgen en de ego's in België, zal dit nooit lukken;